Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Alkohol na pracovisku

Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s nadpriemernou konzumáciou alkoholu, pričom ide takpovediac až o kultúrnu záležitosť. Ako je to ale s konzumáciou alkoholu na pracovisku, prípadne príchodom do zamestnania pod jeho vplyvom? Aké sankcie vám hrozia a znamená pozitívny výsledok dychovej skúšky vždy automatický „vyhadzov“?

Konzumácia alkoholu je u nás spoločensky akceptovaná, no napriek tomu, k určitým situáciám alkohol jednoducho za žiadnych okolností nepatrí. Okrem šoférovania je takou okolnosťou aj výkon zamestnania. Príchodom do práce pod vplyvom alkoholu, prípadne konzumáciou alkoholických nápojov priamo na pracovisku si totiž môžete poriadne „zavariť“. Na nasledujúcich riadkoch sme sa preto zamerali na to, čo vám hrozí, ako môže váš zamestnávateľ vykonávať kontroly a čo v prípade, že pod vplyvom alkoholu spôsobíte škodu.

Zákaz požívania alkoholických nápojov v práci a BOZP

Hneď na úvod je potrebné spomenúť, že prípadná tolerancia konzumácie alkoholu na pracovisku nezávisí od benevolentnosti zamestnávateľa.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku, a to aj vo vzťahu ku konzumácii alkoholu. Zákon o BOZP však v tomto smere stanovuje povinnosti aj zamestnancovi. V rámci § 12 ods. 2, písm. k) Zákona o BOZP je výslovne zakázané požívať alkoholické nápoje počas pracovnej doby, v priestoroch zamestnávateľa a pod vplyvom alkoholu nastupovať do zamestnania.

Treba si teda uvedomiť, že podľa platnej legislatívy je zakázané konzumovať alkoholické nápoje počas pracovnej doby, bez ohľadu na miesto výkonu práce, a dokonca aj vtedy, ak sa zamestnanec nachádza na pracovisku hoci aj po pracovnej dobe. Rovnako sa zákaz vzťahuje aj na mimopracovnú dobu v tých prípadoch, ak by ovplyvnenie alkoholom pretrvávalo až do nástupu, resp. po nástupe do práce.

Ako môže zamestnávateľ vykonávať kontroly?

Žiadny zákon presne neustanovuje, akým spôsobom má zamestnávateľ vykonávať kontroly požívania alkoholických nápojov. Bežne môže ísť aj o vizuálne posúdenie stavu zamestnanca a jeho následné podrobenie dychovej skúške. Tá môže byť vykonaná prístrojom, ktorý je určený len na orientačné meranie, avšak pri prípadnom súdnom spore medzi zamestnávateľom a zamestnancom môže byť orientačné meranie ľahko spochybniteľné.

Čoraz viac zamestnávateľov preto využíva certifikované a pravidelne kalibrované prístroje, podobné tým, ktoré sa používajú pri policajných kontrolách. Pri dychovej skúške by mal byť okrem osoby poverenej kontrolou dodržiavania BOZP aj nezávislý svedok. Navyše, o každej dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a tiež pri jej odmietnutí je vhodné spísať protokol. Pravidelnosť skúšok určená nie je, avšak závisí aj od interných predpisov konkrétneho zamestnávateľa. Sú zamestnania, kde ku kontrolám práce pod vplyvom alkoholu nedochádza a iné, kde k ním dochádza pravidelne – napríklad v doprave alebo u zamestnancov vo výrobných prevádzkach.

Môžete sa ako zamestnanec odmietnuť podrobiť dychovej kontrole?

Každý zamestnane sa môžete odmietnuť podrobiť dychovej skúške v prípadoch, keby bolo ohrozené jeho zdravie (napríklad nemožnosťou výmeny náustka) alebo život, pri kontrole prístrojom bez preukázateľnej spoľahlivosti, prípadne pri zjavne šikanóznych kontrolách. Jednoducho, na odmietnutie by ste mali relevantný dôvod. V prípade, že zamestnávateľ vytvorí vhodné podmienky na kontrolu a splní všetky svoje zákonné povinnosti či povinnosti stanovené pracovným poriadkom, odmietnutie dychovej skúšky môže byť dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru, prípadne byť považované za porušenie pracovnej disciplíny.

Alkohol na pracovisku neznemená automaticky „vyhadzov“

Možno ste už počuli, že ak v práci „nafúkate“, jednoducho dostanete výpoveď. V skutočnosti to tak ale vôbec nemusí byť. Pozitívna skúška na alkohol totiž neznemená automaticky závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávatelia majú určitú voľnosť v tom, ako budú takéto správanie postihovať.

Jedným dychom sa oplatí dodať, že väčšina zamestnávateľov považuje prácu pod vplyvom alkoholu za závažné porušenie pracovnej disciplíny, čo ale musí byť aj upravené v pracovnom poriadku. V takom prípade vás ale podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce nečaká výpoveď, ale zamestnávateľ s vami môže okamžite skončiť pracovný pomer. V takom prípade nemáte nárok na odstupné a nevzťahuje sa na vás ani výpovedná doba či ochranná lehota.

V prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne s vami okamžite skončiť pracovný pomer, je nevyhnutné aby vedel dokázať vaše zavinenie a zároveň ho preukázať. Celkom inou situáciou môže byť, ak vás zamestnávateľ na miesto výkonu práce nepustí po dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Takéto konanie opäť môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Častejšie sa však tieto situácie riešia písomným napomenutím, s tým, že v daný deň si budete čerpať dovolenku.

Hrozí omnoho viac ako okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru je poriadnou nepríjemnosťou pre obe zúčastnené strany. To však nie je jediným rizikom. Treba si uvedomiť, že zamestnanec pod vplyvom alkoholu predstavuje riziko nielen pre seba, ale aj pre svojich kolegov, prípadne pre vybavenie patriace zamestnávateľovi. Snáď najväčším rizikom je spôsobenie úrazu sebe alebo niekomu inému, prípadne spôsobenie škody. V prípade, že spôsobíte škodu zamestnávateľovi pod vplyvom alkoholu, vznikne vám povinnosť nahradiť ju v plnej výške. Okrem toho, prácou pod vplyvom alkoholu sa môžete dopustiť aj trestného činu. Takéto nezodpovedné konanie vás teda môže dostať do poriadnych finančných problémov a viesť môže aj k súdnemu či mimosúdnemu vymáhaniu takto vzniknutej pohľadávky.

Vo vlastnom záujme preto odporúčame chodiť do zamestnania vždy s „čistou hlavou“ a dodržiavať aj všetky ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP bez ohľadu na to, či požívanie alkoholu považuje váš zamestnávateľ za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Pridané dňa: 24.11.2023
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: