Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ COOKIE

Tieto informácie sa vzťahujú na údaje, ktoré sú spracúvané prostredníctvom webovej stránky www.portsystem.sk (ďalej len webová stránka).

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť PORT System Slovakia s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 669 576, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č. 152071/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite.

 • Súbory cookie hostiteľskej domény sú súbory cookie ukladané webovým sídlom, ktoré si práve prezeráte. Prečítať ich dokáže iba toto sídlo. Okrem toho môže webové sídlo využívať externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookie, známe ako súbory cookie tretej strany.
 • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie ukladané vo vašom počítači, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky nevymažú, na rozdiel od relačných súborov cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú.

Účelom je umožniť, aby si webové sídlo na určitý čas uchovalo informácie o vašich nastaveniach (ako sú používateľské meno, jazyk atď.).

Vďaka tomu ich pri prehliadaní webového sídla v rámci jednej návštevy nemusíte opätovne zadávať.

Súbory cookie sa môžu používať aj na zostavenie anonymizovaných štatistík o využívaní našich webových sídel.

Funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať. Preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas.

Názov Doména Účel Platnosť
XSRF-TOKEN .portsystem.sk Používa sa na predchádzanie útokov medzi webmi 2 hodiny
portsystem_session .portsystem.sk Počas vašej návštevy udržiava bezpečnú reláciu 2 hodiny
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej a bezchybnej prevádzky webovej stránky.
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Analytické súbory cookie

Tieto súbory používame výlučne na interný prieskum toho, ako môžeme zlepšiť služby, ktoré poskytujeme všetkým našim používateľom. Tieto súbory cookie vyhodnocujú len to, ako pracujete s naším webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú). Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám ani sa nevyužívajú na žiadny iný účel. Anonymizované štatistiky možno poskytnúť dodávateľom pracujúcim na komunikačných projektoch v rámci zmluvnej dohody s Komisiou.

Názov Doména Účel Platnosť
_gat .portsystem.sk Používa sa na obmedzenie sadzieb požiadaviek na informácie na webovej stránke. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky. 1 minúta
_ga .portsystem.sk Tento súbor cookie umožňuje vlastníkovi webovej stránky sledovať správanie návštevníka a merať výkonnosť webovej stránky. 2 roky
_gid .portsystem.sk Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. 1 deň
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám prevádzkovateľ priamo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, tento prenos však môžu vykonávať jeho partneri

Marketingové súbory cookie

Marketingové alebo reklamné súbory cookie umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť reklamy Tieto súbory cookie sa používajú aj na personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Názov Doména Účel Platnosť
IDE .doubleclick.net Súbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa webovú stránku, aby jej prezentoval relevantné reklamy a podľa profilu používateľa. 1 rok
_gcl_au .portsystem.sk Používa ho Google AdSense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby 3 mesiace
test_cookie .doubleclick.net Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Google), aby zistila, či prehliadač návštevníka webovej stránky podporuje súbory cookie. 15 minút
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám prevádzkovateľ priamo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, tento prenos však môžu vykonávať jeho partneri

Ako môžete spravovať súbory cookie?

Odstránenie súborov cookie zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení už nachádzajú. Odstránite tak všetky súbory cookie zo všetkých navštívených webových sídel.

Upozorňujeme však, že môžete prísť aj o niektoré uložené informácie (napríklad uložené prihlasovacie údaje, preferencie na webovom sídle).

Správa súborov cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo, skontrolujte si vo svojom obľúbenom prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Blokovanie súborov cookie

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu všetkých súborov cookie do vášho zariadenia; v takom prípade však niektoré preferencie možno budete musieť upravovať manuálne pri každej návšteve webového sídla/webovej stránky. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).

Ako poskytnúť/odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov ?

Analytické a marketingové súbory cookie môžeme spracúvať iba za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookie v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookie v závislosti od vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookie súborov.

Ak budete chcieť neskôr upraviť svoje nastavenia súborov cookie vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odkaz „Zmena nastavenia cookie“, ktorý nájdete v päte webovej stránky.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame (bližšie čl. 15 Nariadenia GDPR).
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (bližšie čl. 16 Nariadenia GDPR).
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (bližšie čl. 17 Nariadenia GDPR).
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali (bližšie čl. 7 Nariadenia GDPR).
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje (bližšie čl. 18 Nariadenia GDPR).
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu (bližšie čl. 20 Nariadenia GDPR).
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (bližšie čl. 21 Nariadenia GDPR).
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (bližšie čl. 22 Nariadenia GDPR).
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu prevádzkovateľa: Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka alebo na e-mail: info@portsystem.sk.

Prevádzkovateľ nebude vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie, pričom v osobitných prípadoch môže v súvislosti so zabezpečovaním marketingovej činnosti vykonávať profilovanie.

Profilovanie

Pri spracúvaním osobných údajov v súvislosti so zabezpečovaním marketingovej činnosti prevádzkovateľa môže dochádzať k profilovaniu. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Cieľom profilovania je v tomto prípade lepšie rozpoznanie vašich preferencií a záujmov. K profilovaniu bude dochádzať za účelom poskytovania individuálne upravených ponúk produktov a služieb prevádzkovateľa, avšak iba v prípade, ak nám k takémuto spracúvaniu udelíte váš slobodný súhlas podľa podmienok stanovených vyššie. Profilovanie je využívané v súvislosti so spracúvaním „marketingových cookie“.

Po vykonaní profilovania dokáže prevádzkovateľ na základe získaných údajov poskytnúť dotknutej osobe individuálnu ponuku produktov alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Profilovanie môže mať preto vplyv na konkrétny druh a typ poskytnutej ponuky zo strany prevádzkovateľa.

V prípade, že pri spracovaní údajov bude dochádzať k profilovaniu má okrem iného dotknutá osoba právo vzniesť námietky voči profilovaniu, ako aj právo na prístup k údajom, ktoré sú predmetom profilovania. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa: Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka alebo na e-mail: info@portsystem.sk.