Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Týka sa zastavenie starých exekúcií aj vás?

Nesplácanie dlhov patrí u nás medzi časté problémy a tak sa niet čo čudovať, že počet exekúcií z roka na rok narastá. Neraz však ani prebiehajúca exekúcia neprinúti dlžníka platiť a samotná exekúcia potom prebieha aj niekoľko rokov. Riešením, ako zastaviť staré exekúcie bola novela zákona č. 233/2019 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020. Zistite, čo táto novela priniesla a či sa zastavenie exekúcií týka aj vás.

Prečo sú staré exekúcie problémom?

Staré exekúcie, ktoré sa ani napriek snahám exekútora nepodarí vymôcť, predstavujú veľkú záťaž pre súdy, samotných exekútorov a nechávajú v neistote oprávnených. Konania, ktoré takpovediac nemajú konca, neprinášajú žiadny úžitok a v praxi často znamenajú, že oprávnený sa svojich peňazí len tak nedočká. Zároveň treba spomenúť, že exekúcie spred rokov 2017 začali ešte podľa pravidiel predchádzajúceho Exekučného poriadku.

Riešenie, čo robiť so starými exekúciami, sa našlo pred vyše 3 rokmi, kedy bol schválený zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní. Účinnosť nadobudol presne 1.1.2020, čo v praxi znamenalo, že zastavených bolo množstvo exekúcií starších viac ako 5 rokov. Pozor, zastavenie sa netýka úplne všetkých starých exekúcií, keďže stanovuje viaceré výnimky.

Ktorých starých exekúcií sa týka zastavenie?

Zákon v § 2 a § 3 obsahuje podmienky, podľa ktorých dokážete zistiť, či sa zastavenie týka aj vašej exekúcie. Základnou podmienkou je, aby išlo o exekúciu začatú pred 1.4.2017, pričom zároveň nesmie ísť o exekúciu vyplývajúcu z nezaplateného výživného alebo na nepeňažné plnenie. V najväčšej miere sa teda zastavenie starých exekúcií týka peňažných plnení v prípadoch, kedy povinný zomrel alebo zanikol (povinný ako právnická osoba) bez právneho nástupcu, prípadne sa pre nedostatok majetku povinného nepodarilo v rozhodnom období (viac ako 5 rokov od začatia exekúcie) nič vymôcť.

Zastavenie exekúcie neznamená zánik dlhu

Ak ste v zákonných podmienkach na zastavenie starých exekúcií z pozície povinného našli „tú svoju“, netešte sa predčasne. Zastavenie exekúcie totiž neznamená aj zánik samotného dlhu. Nejde teda o žiadnu dlhovú amnestiu a za určitých podmienok je možné tento dlh opätovne vymáhať. Ak dôjde k zastaveniu starej exekúcie, môže oprávnený opätovne podať návrh na jej vykonanie, avšak už podľa Exekučného poriadku účinného od roku 2017. Treba sa však pripraviť na opätovnú úhradu súdneho poplatku.

Opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie sa oplatí predovšetkým vtedy, ak aj napriek predchádzajúcemu zastaveniu existuje šanca na vymoženie. Spravidla je to pri pohľadávkach, kde existuje určitá forma zabezpečenia (napríklad záložné právo veriteľa). Pri opätovnom podávaní návrhu na vykonanie exekúcie tiež netreba zabúdať na premlčanie, konkrétne § 9 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z., podľa ktorého „pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok“.

Na záver iba dodajme, že opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie po dlhšom čase ako 1 rok predstavuje určité riziko. Na jednej strane sa totiž finančná situácia povinného mohla zlepšiť, a tak je prípadná úspešnosť exekučného konania pravdepodobnejšia, na strane druhej hrozí možnosť vznesenia námietky premlčania zo strany povinného. Premlčacie doby teda v tomto prípade hrajú v prospech dlžníka. V každom prípade takéto zastavenie exekúcií netreba brať ako signál, že neplniť svoje záväzky sa oplatí a starým podlžnostiam netreba venovať pozornosť.

Pridané dňa: 07.06.2022
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: